РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на наукове дослідження учнів
      Наукова робота учнів обов'язково має бути оцінена відповідними фахівцями (досвідченими учителями, науковцями, спеціалістами певної галузі). На конкурс-захист наукових робіт разом з дослідженням, оформленим відповідно до вимог, що висуваються до робіт такого типу, подаються відгук наукового керівника та рецензії.

Відгук наукового керівника має розкривати такі положення:
- актуальність теми дослідження та рівень її складності;
- уміння учня працювати з літературними джерелами з теми дослідження, критично їх оцінювати і узагальнювати;
- уміння школяра користуватися сучасними методами дослідження;
- ставлення учня до роботи, його організованість і самостійність, творчий підхід та ініціативність під час підготовки дослідження.

Зміст рецензії має відображати результати аналізу й оцінки роботи з таких питань:
- актуальність та складність обраної теми;
- самостійність і повнота викладу матеріалу;
- ступінь обґрунтованості положень дослідження;
- достовірність і новизна наукових тверджень;
- відповідність результатів виконаного дослідження меті та завданням роботи;
- аргументованість висновків;
- можливості впровадження результатів роботи;
- стиль і грамотність оформлення дослідження.

        Оцінка наукових положень і результатів дослідження має бути об’єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні аспекти роботи. Зокрема у рецензії подаються зауваження щодо змісту дослідження, наголошується на висновках і твердженнях, що викликають сумніви, пропонуються рекомендації щодо подальшого розв’язання поставленої проблеми дослідження, вказується на можливі шляхи практичного використання результатів дослідження (наприклад, може стати основою для розробки спецкурсів та факультативів, заслуговує на опублікування на сторінках фахової преси тощо).
      Відгук і рецензії мають бути підписані і скріплені печаткою установи за місцем роботи того, хто їх готував.